Duyurular

YENİPAZAR MYO KANTİNİ İHALE İLANI

İHALE İLANIAdnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulunda bulunan kantinin kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Yenipazar Meslek Yüksekokulu kantininin (98.80 m² kapalı alan) 3 (üç) yıllığına kiralama işi
2- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Rektörlüğümüz İhale Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli 20,00 TL’dir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı adres : ADÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kepez Mevkii / AYDIN
b) Tarih ve saati : 20.01.2017 15:00
c) Usulü : 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi
d) Tahmini Bedeli (yıllık) : 3.600,00 TL
e) Geçici Teminat Miktarı (%10) : 360,00 TL
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
a) Tebligat için adres beyanı (ikamet belgesi) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel kişi olması halinde)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhale şartnamesi satın alındığına dair belge,
g)Geçici teminata ilişkin belge (Banka Mektubu, nakit olarak yatırmak isteyenler ADÜ Strateji Daire Başkanlığının veznesine veya Başkanlığın Halk Bankası Aydın Şubesi nezdindeki TR3600 0120 0953 8000 0600 0002 nolu iban hesabına yatırabilirler)
h)Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)
i) Teklif mektubu,
Tevdi edilen belgelerin asıl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur.
5- İstenilen belgeleri içeren zarf, 20.01.2017 tarihinde ihale saatine kadar Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne verilebilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.

9 Ocak 2017 Pazartesi - 13:54:45