Duyurular

2019 Yılı Yayınlarına İlişkin Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Önemli Duyuru (Güncellendi)

17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi konusundaki 2020/915 Esas sayılı davada Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu 14.09.2022 tarih ve 2022/4725 sayılı Kararı ile "17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7nci maddesinde yer alan 'Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer' düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı" gerekçesiyle söz konusu yönetmelik maddesinin iptal edilmesi sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu 15.02.2023 tarihli toplantısında 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğuna karar verilmiştir.

İlgililere başvuru imkânı tanınmasına ilişkin söz konusu karar uyarınca;

2019 yılında Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında net puanı 30'un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda nihai akademik teşvik puanı 30'un altına düşmüş veya toplam net puanında düşüş olmuş öğretim elemanlarının ekte yer alan takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapmaları, birim komisyon kararlarının (resmi yazı ile ve eki usb) 12 Haziran 2023 tarihine kadar Rektörlüğe teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT

2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılında gerçekleştirilen başvuru sonucunda akademik teşvik almaya hak kazanmış ancak aşağıdaki hususlar nedeniyle ilave puan alma imkanı bulunan öğretim elemanları ile aşağıdaki hususlar nedeniyle toplam puanı 30’un altında kalması nedeniyle akademik teşvik ödeneği başvurusu yapamamış olan öğretim elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği takvimi ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

1. Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları.

2. İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları.

3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve önceki yönetmeliğe göre dikkat edilmesi gereken değişikliklere Ek dosyadan ulaşılabilir.

17 Mayıs 2023 Çarşamba - 19:53:09