Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve güçlü alt yapısıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve girişimcilik gibi temel faaliyet alanlarında liderlik eden, kurumsal gelişim ve toplumsal katkıyı önemseyen bir kurumdur.

Üniversitemiz, tarım ve hayvancılık, tarih ve kültür turizmi, sağlık, enerji gibi öncelikli alanları doğrultusunda Aydın başta olmak üzere bölgemize ve tüm Türkiye’ye en yüksek faydayı sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan Üniversitemiz, küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite modeline ulaşmayı hedeflemekte ve ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürerek önemli bir misyonu da üstlenmektedir.

Üniversitemiz, disiplinler arası ve bütünleşik yaklaşımlı eğitim-öğretim modelini benimseyerek, uluslararası alandaki düzeyini arttırmak, eğitim programlarını sürekli olarak iyileştirmek ve akredite etmek, AR-GE kapasitesini ve katma değerini arttırmak, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasitesini geliştirmek gibi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedefleri doğrultusunda yenilikçi, kaynak kullanımına ilişkin şeffaflık ve verimlilik anlayışını benimsemiş, paydaşların yükseköğretim çıktılarına olan katkılarını arttırmış, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası itibarının yükseltilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkı sunmuş olmak Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmalarının en önemli kazanımları olacaktır.

Son yıllarda Türk yükseköğretim sistemindeki en önemli yapısal değişikliklerden birisi idari ve mali açıdan bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın kurulmasıdır. 2015 yılından itibaren YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, bağımsız kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçleri ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler, ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren olgunlaşmaya başlayarak yükseköğretimde kalite güvencesi ekosistemine önemli katkılar sağlamıştır.

Günümüzde bölgeler arası rekabette farklılaşma ve bölgenin potansiyeline dayanan yenilikçi bir üretim yapısı oluşturma anlayışı öne çıkmaktadır. Yerel kalkınma, bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin arttırılması ve sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile mümkündür. Bölgesel kalkınma, kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirme, yerel potansiyeli harekete geçirme, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamakla mümkün olabilecektir.

Sanayi, ticaret ve meslek odalarımızın yanında sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizi güçlendirerek üniversite-şehir entegrasyonunu sağlayıp eğitimde ve üretimde aktif oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Bu plan doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak özellikle eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelimizi harekete geçirerek ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.

Üniversitemiz, stratejik planlama sürecinde, eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, akademik araştırmaları teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerini arttırmak, AR-GE faaliyetlerini desteklemek, yeni iş birlikleri ve projeler geliştirmek gibi hedefler belirlemiştir. Bu hedefler belirlenirken kurumsal kapasiteyi geliştirmek suretiyle Aydın’a, bölgemize ve ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak amaçlanmıştır.

Teknoloji tabanlı yatırımlar, ülkemizde her alanda kaliteyi, hızı ve verimliliği arttırırken, sürekli değişen ve gelişen yeni dünya düzenin oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Devletimizin teknoloji tabanlı yatırımlara verdiği destek ve sağladığı ayrıcalık ülkemizi dünyanın önemli siyasi aktörlerinden biri konumuna getirmiştir. Bu konumun yerli ve milli imkânlarla kazanılmış olması toplumsal açıdan büyük bir gurur kaynağı olmanın yanında teşvik edici olmuş ve özgüveni yüksek bir insan potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kapsamda Üniversitemizin stratejik planlaması, önceliklerimizin ve hedeflerimizin belirlenmesinde, kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasında bize yol göstermenin yanında yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için yapılan çalışmaların sürekli olarak iyileştirilmesine ve geliştirilmesine imkân tanıyacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni dönem stratejik planı, ilimizin ve bölgemizin avantajlarını ve güçlü yönlerini kullanarak, gelişmeye açık alanlarımızı destekleme, temel faaliyet alanlarımıza yönelik hedeflerimizi belirleme, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gibi kamusal alan planlarından oluşmaktadır.

Bu nedenle, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin stratejik planlaması, Üniversitemizin kurumsal gelişimi ve sürdürülebilir başarısı için önemli bir adımdır. Stratejik planlamamız, hedeflerimize ulaşma, kaliteli eğitim, AR-GE ve girişimcilik faaliyetleri ile toplumsal katkıyı arttırma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Üniversitemiz, köklü geçmişi, kaliteli eğitim-öğretim geleneği ve güçlü alt yapısıyla geleceğe umutla bakmaktadır.

Stratejik planlama süreci, Üniversitemizin daha fazla büyümesine, başarılı projelere imza atmasına ve toplumsal fayda sağlamasına katkı sağlayacak önemli bir araçtır. Özellikle gençlerimizin yaşanan dijital dönüşümü en iyi şekilde idrak etmesine, bilgi çağının gerekleri ile donanmasına ve bunu bir yaşam biçimi hâline getirmesine katkı sağlayacaktır. Bu yolda öğrencilerimize ve onları yetiştirecek akademisyenlerimize olan güvenimiz ve inancımız tamdır.

Üniversitemiz, sahip olduğu güçlü donanımı, nitelikli akademik kadrosu ve gelişime açık vizyonu ile öncü olmaya devam edecektir.